Privacybeleid

Sluit
LiNK Engineering

info@linkengineeringgroup.com

+32 (0)3 361 65 00

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door LiNK Engineering BV (hierna ‘LiNK’), met maatschappelijke zetel te Sint-Pietersvliet 3, B-2000 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het ondernemingsnummer 0755.969.993.

Wij zijn er als verwerkingsverantwoordelijke van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Dat gebeurt daarom in overeenstemming met de EU verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Ons Privacybeleid is erop gericht u in de eerste plaats informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website www.linkengineeringgroup.com, alsook u informatie te verschaffen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken wanneer u een beroep doet op onze dienstverlening. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud ervan, evenals met de verwerking ervan.

Via ons Privacybeleid geven wij u meer informatie over:

1. De persoonsgegevens die u ons meedeelt of die we onrechtstreeks verzamelen;

2. Het doel van de verwerking;

3. Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren;

4. Wat uw rechten zijn als individu;

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid;

6. Wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens;

7. Cookies.

We behouden ons het recht voor wijzigingen door te voeren in ons Privacybeleid. De recentste versie ervan is altijd beschikbaar op onze website. Deze versie werd laatst gereviseerd en bijgewerkt op 10 oktober 2020.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens: persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken, alsmede genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

1. De persoonsgegevens die u ons meedeelt of die we onrechtstreeks verzamelen

1.1. Tijdens een bezoek aan de website

- IP adres

- cookies (zie artikel 7)

1.2. Bij inschrijving op onze nieuwsbrief

- e-mailadres

1.3. Als werknemer

- naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

- foto’s en video’s voor promotiedoeleinden en/of communicatie met cliënten

- sollicitatiebrieven, curriculum vitae, motivatiebrieven en eventuele notities die gemaakt werden tijdens het sollicitatiegesprek

- informatie over het rijbewijs en de bonus/malusgraad bij de autoverzekering

- informatie over kledingmaten om de vereiste werkkleding te voorzien

- informatie over opleiding en werkervaring

- evaluatieformulieren, resultaten van eventuele testen en assessments, vaststelling van een eventueel kennistekort of een andere onvolkomenheid

- controle op het e-mailverkeer en internetgebruik

- tijdsregistratie

- naam van een contactpersoon die te bereiken is in geval van nood

- informatie m.b.t. de loon-en personeelsadministratie, zoals het rijksregisternummer, verblijfsattest en arbeidskaart, geboortedatum, adres, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, bankrekeningnummer, informatie m.b.t. het loon en de extralegale voordelen (gsm, wagen, enz.), loonfiches, individuele rekeningen, vakantieattesten.

1.4. Als kandidaat

- naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

- foto’s en video’s voor promotiedoeleinden en/of communicatie met cliënten

- sollicitatiebrieven, curriculum vitae, motivatiebrieven en eventuele notities die gemaakt werden tijdens het sollicitatiegesprek

- informatie over het rijbewijs en de bonus/malusgraad bij de autoverzekering

- informatie over kledingmaten om de vereiste werkkleding te voorzien

- informatie over opleiding en werkervaring

- evaluatieformulieren, resultaten van eventuele testen en assessments, vaststelling van een eventueel kennistekort of een andere onvolkomenheid

- controle op het e-mailverkeer en internetgebruik

- informatie m.b.t. de loon-en personeelsadministratie, zoals het rijksregisternummer, verblijfsattest en arbeidskaart, geboortedatum, adres, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, bankrekeningnummer, informatie m.b.t. het loon en de extralegale voordelen (gsm, wagen, enz.), loonfiches, individuele rekeningen, vakantieattesten.

1.5. Als opdrachtgever, cliënt of andere zakelijke relatie

- naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer

LiNK raadpleegt soms publieke gegevens, d.w.z. gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht (benoeming van bestuurders van een vennootschap) of gegevens die zelf publiek zijn gemaakt, zoals informatie van de website, gegevens die algemeen bekend zijn of in de pers verschenen zijn.

2. Doeleinden van de verwerking

Sollicitatiebrieven, curriculum vitae, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek worden verwerkt met als doel het aanwervingstraject te doorlopen en tegelijk als rechtsgrond om het rechtmatige belang van LiNK te dienen. Het rechtmatige belang bestaat erin dat LiNK in staat moet zijn sollicitanten te beoordelen en het volledige aanwervingstraject moet kunnen doorlopen.

Informatie met betrekking tot de loon- en personeelsadministratie wordt verzameld en verwerkt met als rechtsgrond de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.

Gegevens inzake tijdsregistratie worden verzameld en verwerkt om te voldoen aan de wettelijke verplichting de loonverwerking correct te verrichten en de arbeidsduur te controleren, met als rechtsgrond de arbeidsovereenkomst uit te voeren in het rechtmatige belang van LiNK.

Gegevens inzake het e-mailverkeer en internetgebruik worden verzameld en verwerkt om ongeoorloofde feiten te voorkomen, om de regels over het gebruik van onlinetechnologieën te doen naleven, om de veiligheid en/of de goede werking van de IT-netwerksystemen te garanderen en de fysieke installaties van de onderneming te beschermen, met als rechtsgrond de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en het rechtmatige belang van LiNK. Het rechtmatige belang bestaat erin dat LiNK in staat moet zijn de bovenvermelde belangen te waarborgen.

Informatie over het rijbewijs en de bonus/malusgraad wordt verzameld en verwerkt om vast te stellen of een werknemer gerechtigd is een bedrijfsvoertuig te besturen voor professionele doeleinden met als rechtsgrond de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De naam/namen van een contactpersoon/personen worden verzameld en verwerkt, zodat wij in geval van nood een familielid of een naaste kunnen contacteren met als rechtsgrond de noodzaak tot bescherming van de vitale belangen van de werknemer.

Evaluatieformulieren, resultaten van eventuele testen of vaststellingen van kennistekorten of andere onvolkomenheden worden verzameld en verwerkt om de werknemer te evalueren en eventueel in gebreke te stellen, hetgeen kadert in het gezagsrecht van LiNK, met als rechtsgrond de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en het rechtmatige belang van de werkgever.

Eventuele beelden waarop de werknemer duidelijk te herkennen is, geregistreerd door veiligheidscamera’s binnen het bedrijf worden verzameld en verwerkt om diefstal van bedrijfsgoederen te voorkomen, met als rechtsgrond het rechtmatige belang van LiNK, dat in staat moet kunnen zijn bedrijfsgoederen tegen diefstal te beschermen.

Foto’s en/of video’s worden verzameld en verwerkt om ze te kunnen gebruiken voor communicatie met cliënten en promotiedoeleinden, met als rechtsgrond de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de werknemer. Vóóraleer er foto’s en/of video’s worden gemaakt, wordt de werknemer om toestemming gevraagd. De werknemer heeft steeds het recht zijn toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming van de werknemer vóór deze intrekking.

De informatie betreffende kledingmaten wordt verzameld en verwerkt om te voorzien in een passend werkuniform voor de werknemer, met als rechtsgrond de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Bankgegevens worden verzameld en verwerkt om te voldoen aan de afhandeling van contractuele verplichtingen inzake betalingen.

3. Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waartoe de gegevens zijn verzameld, zoals omschreven in dit Privacybeleid onder punt 2, conform de in de toepasselijke wetgeving voorgeschreven termijnen, eventueel langer indien verjaringstermijnen ons daartoe verplichten.

4. Uw rechten als individu

• Recht op inzage

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, evenals tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in ons Privacybeleid. U heeft het recht een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op papier of elektronisch, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Indien u bijkomende kopieën wenst, kan LiNK op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen.

• Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij uw persoonsgegevens al of niet mee te delen aan LiNK. Daarnaast heeft u steeds het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

• Recht op bezwaar

U heeft steeds het recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

• Recht op gegevensoverdracht

U heeft steeds het recht uw persoonsgegevens die door LiNK worden verwerkt in gestructureerde, gangbare en gedigitaliseerde vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

• Recht op intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht die toestemming in te trekken.

• Automatische beslissing en profilering

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en is niet onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen.

• Uitoefening van uw rechten

U kunt uw recht uitoefenen door contact te nemen met LiNK, mits voorlegging van uw identiteitskaart.

• Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel +32 (0)2/274.48.00 Fax +32 (0)2/274.48.35 E-mail: commission@privacycommission.be. Het indienen van een klacht staat een procedure voor een burgerlijke rechtbank niet in de weg.

5. Technische en organisatorische maatregelen

• LiNK heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, de vervalsing, het verlies, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden evenals elke andere niet-toegestane verwerking van die gegevens.

• In geen geval kan LiNK aansprakelijk geacht worden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde.

• U moet steeds de veiligheidsvoorschriften naleven, onder andere door elke niet-toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website op uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, evenals van de vertrouwelijkheid ervan.

6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

• Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij er toegang toe aan

1. onze medewerkers en werknemers

2. de betrokkene zelf

3. verwerkers op wie wij een beroep doen voor een specifieke opdracht (b.v. IT-dienstverleners, boekhouders, sociaal secretariaat, verzekeringsmaatschappijen, enz.)

4. andere derden voor zover noodzakelijk.

• LiNK garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan bovenstaande partijen, die gelijkaardig zijn aan dit Privacybeleid.

7. Cookies

Een “cookie” is een klein bestand dat uitgezonden wordt door de server van LiNK en geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen alleen door ons gelezen worden en slechts gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites in bepaalde delen van de Europese Unie verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Die "cookie policy" geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

De Website gebruikt volgende de cookies:

Functionele cookies zijn essentiële cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en slaan uw voorkeuren op (bv. taal, regio).

Analytische cookies geven ons inzicht in het gebruik van de website om het bezoek te verbeteren.

Marketing cookies met als doel uw ervaring te personaliseren en u relevante berichten en aanbiedingen te versturen, zowel op deze website als op andere.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Echter: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van die derde partijen (Google Analytics cookies).

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functies van de website geen gebruik kunt maken.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot ons Privacybeleid, de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u een verzoek wenst in te dienen in overeenstemming met ons Privacybeleid, gelieve dan contact met ons te nemen op één van de volgende manieren:

• per e-mail naar: info@linkengineeringgroup.com

• per post naar: Sint-Pietersvliet 3, 2000 Antwerpen.

Meer informatie over cookies vindt u eveneens op: https://www.allaboutcookies.or...

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices....