Nieuws

Bavo Spreuwers

Bavo Spreuwers

Sluit
LiNK Engineering

info@linkengineeringgroup.com

+32 (0)3 361 65 00

LiNK Engineering Group begeleidt uw traject tot conforme installaties

Het Koninklijk Besluit van 4 december 2012 bevat regels met betrekking tot de veiligheid van werknemers en van elektrische installaties op arbeidsplaatsen, waardoor een bedrijf verscheidene aspecten in acht moet nemen. LiNK Engineering Group voorziet de nodige ondersteunende diensten zodat u het overzicht kunt behouden. Hieronder leest u meer over de uitgeschreven regels en wat het LiNK-team voor u kan betekenen.

Het Koninklijk Besluit (KB)

Het Belgisch Staatsblad publiceerde in 2012 het nieuwe KB over de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

Het KB bevat regels met betrekking tot:

  • de werkzaamheden aan elektrische installaties,
  • de risicobeoordeling en de te nemen preventiemaatregelen,
  • de bekwaamheid, opleiding en instructies voor de werknemers,
  • het technisch dossier dat de elektrische installatie beschrijft en dat door de werkgever samengesteld en bewaard moet worden.

Deze regels verschillen van de vorige reglementering die gepubliceerd werd in 2008. Het KB van 4 december 2012 is van toepassing op alle elektrische installaties op arbeidsplaatsen. Het vorige KB van 2 juni 2008 was daarentegen enkel van toepassing op oude elektrische installaties die gebouwd zijn voor 1981 (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, 2012).

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Voorts is in het nieuwe KB vastgesteld dat de uitvoering van elke elektrische installatie, zowel laag-als hoogspanning, ten minste aan de bepalingen van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) moet voldoen. Dat reglement bevat een verzameling voorschriften voor elektrisch materieel en elektrische installaties in België.

Bij de controle van elektrische installaties, zowel oude als nieuwe, vindt een gelijkvormigheidsonderzoek en een periodieke controle plaats met dezelfde frequentie als die bepaald in het AREI (FOD Economie, 2020).

Taak als werkgever

De werkgever voert op basis van het KB een risicoanalyse uit voor iedere elektrische installatie. Bij inbreuken voorziet de werkgever preventiemaatregelen om aan te tonen dat de installatie rekening houdt met de verbonden risico’s. Voor al die informatie wordt per installatie een dossier samengesteld en ter beschikking gesteld aan de werknemers die eraan werken. De controle op die acties moet ertoe leiden dat het welzijn en de veiligheid van de werknemers worden verbeterd (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, 2012).

Als elektrische installaties niet conform zijn met het KB, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan zoals brand en explosies, die kunnen leiden tot gerechtelijke procedures en hoge boetes.

Wat kan LiNK Engineering Group voor u betekenen?

  • In samenspraak met de bedrijfsvertegenwoordiger van de elektrische installaties maken wij een uitgebreide risicoanalyse op; van evaluatie tot inventarisatie.
  • Wij voeren de nodige metingen (isolatie, aarding, kortsluitvermogen, enz.) uit en voorzien een plan van aanpak.
  • Het LiNK-team verstrekt u graag van het nodige advies omtrent risico’s en welke ervan aanvaardbaar zijn of niet.
  • Als uw installatie niet langer conform is, verwacht de overheid dat u zo snel mogelijk preventiemaatregelen aantoont. Hierbij zal LiNK tijdelijke, mitigerende maatregelen voorzien om zowel de veiligheid van de werknemers als van de installatie onmiddellijk te borgen.
  • Wij begeleiden uw bedrijf tot het einde van het traject, namelijk de onderhandeling en de (her)keuring door het keuringsorganisme.

Blijf op de hoogte

Interessante cases en verhalen, maandelijks in uw mailbox